Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over de boekjaren 2020 en 2019

   
           

BATEN

2020

2019

   

 werkelijk

 begroting

 werkelijk

 begroting

   

 

 

 

 

           

Rentebaten uit obligaties

3.093

3.000

3.108

3.100

Overige rentebaten

125

 

41

 

(Stock)dividenden

49.870

50.000

57.102

71.900

(On)gerealiseerde koerswinsten effecten

8.215

 

361.717

 
           

Totaal van de baten

61.303

53.000

421.968

75.000

           
           

LASTEN

       

Donaties *)

58.039

60.000

101.523

224.539

Bestuurskosten en overige lasten

868

 

858

500

Bankkosten

17.160

17.000

17.364

16.000

Koersverliezen effecten

1.079

 

0

 
           

Totaal van de lasten

77.146

77.000

119.745

241.039

           

Resultaat boekjaar

-15.843

-24.000

302.223

-166.039

           

Bestemming van het resultaat:

       
           

Onttrekking (-) ;toevoeging Eigen Vermogen

-15.843

 

302.223