Financiële verantwoording: staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten over de boekjaren 2022 en 2021    
           
BATEN 2022 2021
     werkelijk   begroting   werkelijk   begroting 
     €   €   €   € 
           
Rentebaten uit obligaties            2.178   681  
Overige rentebaten               151   50  
(Stock)dividenden           28.012   47.623  
(On)gerealiseerde koerswinsten effecten     339.526  
           
Totaal van de baten           30.341     95.000 387.880 95.000
           
           
LASTEN        
Donaties *)         141.565    100.000 111.534 84.000
Bestuurskosten en overige lasten            1.319       1.000 1.413 1.000
Bankkosten en bankrente           23.098     21.000 20.805 17.000
Koersverliezen effecten         419.399      
           
Totaal van de lasten 585.381 122.000 133.752 102.000
           
Resultaat boekjaar -555.040 -27.000 254.128 -7.000
           
Bestemming van het resultaat:        
           
Onttrekking (-) ;toevoeging Eigen Vermogen -555.040   254.128