Het beleidsplan 2020 -2024

Het beleidsplan is gestoeld op de doelstelling zoals die is omschreven in de statuten. In de afgelopen jaren is aan die doelstelling uitvoering gegeven bij de bespreking en toekenning van aanvragen voor ondersteuning. De stichting streeft ernaar om toe te kennen ondersteuningen te financieren uit de jaarlijks verkregen inkomsten uit haar beleggingen. Daarbij streeft de stichting ernaar het beschikbaar gestelde stamkapitaal in stand te houden.