Activiteiten en bestuursaangelegenheden

Jaarverslag 2020

Het bestuur, bestaande uit mevrouw B. van Wijk en de heren J. P. Geelof, W.E. Westerman, A. Waaksma (voorzitter), H.V. van Strien (penningmeester) en R. H. Kingma (secretaris, heeft in 2020 op 5 februari vergaderd. Vanwege de corona-pandemie zijn er verder geen vergaderingen geweest. Wel is er regelmatig telefonisch en digitaal overleg gepleegd. Van de formele vergadering is een goedgekeurde besluitenlijst gemaakt. De vergadering vond plaats in het gebouw van de Hogeschool IPABO te Amsterdam. 

In 2020 zijn geen projectaanvragen binnengekomen. Lopende projecten zijn geëvalueerd. Voor een overzicht van deze projecten verwijs ik naar het jaarverslag over de periode mei 2018 tot en met december 2019.

De jaarrekening over 2019 is vastgesteld en leidt tot het uitgangspunt in principe geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan vanwege reeds aangegane verplichtingen. 

Er wordt gezocht naar uitbreiding van het bestuur, speciaal een penningmeester. Uiterlijk per 1 januari 2022 moet in samenwerking met Verus, de vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs in Nederland,  een nieuwe penningmeester worden benoemd. Verus vertegenwoordigt meer dan 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. 

Het bestuur van de Stichting tot steun zal zich in 2021 buigen over  de toekomst van de Stichting en het veiligstellen van een goede voortgang bij onverhoopte calamiteiten.   

Financiële zaken

Het resultaat was in 2020 € 15.843 negatief (2019 € 302.223 positief). De “normale” baten exclusief koersresultaten bedroegen in 2020 € 53.088 (2019: € 60.251) en de lasten € 76.076  (2019: € 119.748). In 2020 vonden enkele mutatie in de effectenportefeuille plaats. 

Vooruitzichten over de resultaten voor 2021 zijn, vooral door niet in te schatten koersontwikkelingen, moeilijk te geven. De contante verplichtingen (donaties) kunnen ook in 2020 uit de beschikbare kasmiddelen worden voldaan.

Amsterdam,  16 juni 2021

R. H. Kingma, secretaris
H.V. van Strien, penningmeester