Jaarverslag over de activiteiten in 2022

Het bestuur, bestaande uit mevrouw B. van Wijk en de heren J.P. Geelof, W. Westerman, A. Waaksma (voorzitter), H.V. van Strien (penningmeester) en R. H. Kingma (secretaris), heeft in 2022 op 23 maart, 16 juni en 7 september vergaderd. Op de bijeenkomst van 16 juni is overleg gevoerd met de Rooms-katholieke Steunstichting. Vanwege corona is het overleg van 23 maart buiten Amsterdam  gevoerd. Van de vergaderingen zijn goedgekeurde besluitenlijsten gemaakt. 

Toekomst Stichting: in 2022 is vergaderd over de toekomst van onze Stichting en is een aantal scenario besproken. Besloten is in gesprek te gaan met de RK- Steunstichting om de toekomst te verkennen. In 2023 zullen conclusies worden getrokken.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 zijn besproken en goedgekeurd. 

Projecten. 

Lopende projecten zijn geëvalueerd en een nieuw project – Het restaurant van de toekomst – is gehonoreerd.

Financiële zaken

Het resultaat was in 2022 € 555.040 negatief (2021 € 254.128 positief). De “normale” baten exclusief 1koersresultaten bedroegen in 2022 € 30.341 (2021: € 48.354) en de lasten € 165.982 (2021: € 133.752).  Vooruitzichten over de resultaten voor 2023 zijn, vooral door niet in te schatten koersontwikkelingen, moeilijk te geven. Informatie van de bank op 27 februari 2023 spreek over een bedrag van ruim € 87 000 aan koerswinsten. De contante verplichtingen (donaties) kunnen ook in 2023 uit de beschikbare kasmiddelen worden voldaan.

Amsterdam,  8 maart 2023

R. H. Kingma, secretaris

H.V. van Strien, penningmeester